Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Aktywny przeciw wykluczeniu Zaskarżanie i wykorzystywanie w skargach kwestii alimentacyjnych i finansowych.

 

Jedną z kwestii która może być jak najbardziej rozpatrywana w skargach do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz w skargach konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego są kwestie finansowe i to dotyczące zarówno wysokości alimentów jak i dyskryminacji z tytułu nakładania obciążeń finansowych z tytułu zabezpieczeń kontaktów z dziećmi w sytuacji utrudniania tych kontaktów.

Należy zacząć od zasadniczego artykułu jakim jest Art. 135. § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego który stanowi -  zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego  oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Zwróćmy uwagę na to że możliwości zarobkowe zobowiązanego nie są jedynym kryterium wyznaczenia wysokości alimentów. Często bowiem występują pewne zależności dla których osoby występujące w procesach rozwodowych boją się przytaczać poniekąd słuszne argumenty ze szkodą dla siebie.

Jeżeli bowiem osoba zobowiązana do płacenia alimentów w procesie rozwodowym z orzeczeniem o winie jest oskarżona o brak starań na rzecz utrzymania rodziny, brak pracy, prace nisko dochodową itp. a nie jest to zgodne z prawdą i osoba ta w rzeczywistości ma wysokie zarobki  to boi się je ujawnić aby nie być obciążonym wysokimi alimentami z tytułu posiadania zdolności zarobkowych jednakże naraża się wtedy na przegranie procesu i na przyznanie mu winy z tytułu nie posiadania środków na utrzymanie związku co z kolei może spowodować obciążenie go alimentami na byłą małżonkę.

Nie mniej jednak do ograniczenia wysokości alimentów służą także dwa pozostałe czynniki czyli usprawiedliwione potrzeby dziecka. Wiadomo że dziecko nie występuje o alimenty tylko matka która często przerysowuje i zawyża koszty utrzymania dziecka. Do każdego przedstawionego przez nią wyliczenia można jednak złożyć zastrzeżenia dotyczące takich kwestii jak proporcjonalnego podziału kosztów utrzymania mieszkania i wszelkich mediów w których osoba uprawniona do alimentów płaci tylko połowę tych kosztów przypadających na dziecko. Jeżeli bowiem w mieszkaniu tym mieszka więcej osób jak na przykład rodzice byłej małżonki, nowy partner, rodzeństwo, dzieci z innego związku byłej małżonki itp. to osoba uprawniona do alimentów nie musi opłacać ich kosztów utrzymania. Podobne zasady tyczą się niektórych kosztów związanych z utrzymaniem pojazdu jeżeli korzysta z niego więcej osób. Często w wyliczenia miesięczne alimentów brane są pod uwagę wydatki jednorazowe i incydentalne takie jak np.: szczepionki które powinny być ujmowane w ujęciu rocznym, ujmowane są również prezenty, przedmioty nie kupowane na potrzeby dziecka, zawyżone koszty żywności a nawet koszty utrzymania posesji przeznaczonej do innych celów jak np.: celów działalności gospodarczej, działalności rolnej itp. co stanowi o wyłudzeniu gdyż w alimentach nie powinny być ujmowane koszty czyjejś pracy zarobkowej. Można również podważać korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej i edukacji dla dziecka zwłaszcza w dużych miastach przy istnieniu odpowiedniej infrastruktury dla zapewnienia dziecku właściwej państwowej edukacji i opieki medycznej. Istnieje więc wiele indywidualnych czynników które należy wykazać aby podważyć wygórowane żądania alimentacyjne.

Drugim natomiast elementem są możliwości majątkowe, wysokie możliwości zarobkowe nie muszą bowiem iść w parze z  możliwościami majątkowymi na przykład w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, wyjazdu za pracą, kosztów wynajmu mieszkania, dojazdów do pracy, kredytów na wyposażenie mieszkania, zakup samochodu niezbędnych w codziennej egzystencji i do dojazdów do pracy itp. Wszelkie bowiem obciążenia finansowe można odpowiednio udowodnić a sad nie ma prawa pozostawiać osoby zobowiązanej do płacenia alimentów bez środków niezbędnych do życia.

Powstaje przy tej okazji co prawda pozorny zarzut że jeżeli osoba która w procesie z orzeczeniem o winie udowadniała posiadanie środków na utrzymanie rodziny a przeczy posiadaniu środków na świadczenia alimentacyjne lecz jest to zarzut pozorny gdyż pewne elementy jak np.: koszty wynajmu mieszkania pozostają niezmienne czy w przypadku prowadzenia małżeństwa czy w przypadku nie prowadzenia małżeństwa. Argumentacje strony ubiegającej się o alimenty że rozwiązanie małżeństwa powoduje powstanie dodatkowych wolnych środków finansowych u zobowiązanego do alimentów z tytułu braku konieczności łożenia na potrzeby mieszkaniowe dziecka i małżeństwa ponieważ dziecko mieszka z matką można łatwo podważyć oskarżeniem zarówno strony ubiegającej się o alimenty ale przede wszystkim sądu który chce takie stanowisko poprzeć o dyskryminacje z tytułu nie dostrzegania potrzeb mieszkaniowych osobistych osoby zobowiązanej do alimentów. Jeżeli więc osoba ta nie ma własnego mieszkania a je wynajmuje to ma prawo do ponoszenia takich wydatków gdyż jest to jej podstawowa potrzeba egzystencjalna a jej nieuwzględnienie przez sąd łamie prawa zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych. Istnieje bowiem zasada że sąd nie ma prawa pozbawić osoby zobowiązanej do alimentów środków niezbędnych do życia niezależnie od tego czy prawa osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów zostały zaspokojone czy też nie.   

Ponadto artykuł  Art. 135. § 2.  Stanowi że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Jednakże jeżeli rodzic zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych zabiegał o umożliwienie mu warunków do opieki i wychowywania dziecka a druga strona to uniemożliwiała a sąd nie podjął działań w tym zakresie dającym możliwość samodzielnej opieki i wychowania dziecka to postanowienie sądu o obciążeniu osoby zobowiązanej do alimentów dodatkowymi alimentami z tytułu nie wykonywania pracy wychowawczej na rzecz dziecka w sytuacji w której sąd uchylał się od zapewnienia wnioskowanych warunków do jej wykonywania podlega zaskarżeniu gdyż osoba zobowiązana do zwiększonych alimentów prawy wychowawczej na rzecz dziecka nie wykonywała nie dlatego że nie chciała tylko dlatego że nie mogła i winę w tym zakresie ponosi zarówno druga strona procesu jak i sam sąd.

Osobną kwestią zaś jest kwestia obciążania strony której utrudniane i blokowane są kontakty kosztami nadzoru kuratorskiego nad kontaktami z dzieckiem gdyż samo podawanie przez sąd zasad wynagradzania kuratora nie jest odpowiedzią dlaczego strona której utrudniane są kontakty ma za ich zagwarantowanie wymiarowi sprawiedliwości płacić gdyż jest to wyłudzenie pieniędzy za zagwarantowanie prawa które jest naruszane wobec osoby uprawnionej do kontaktów co stanowi wprost o dyskryminacji w sytuacji w której to strona która utrudnia i blokuje kontakty powinna ponosić odpowiedzialność finansową zwłaszcza jeżeli sąd sam przyznaje utrudnienia kontaktów.

Poza tym obciążanie dodatkowymi kosztami kontaktów może prowadzić do uniemożliwienia odbywania kontaktów z uwagi na próbę pozbawienia obywatela środków niezbędnych do życia przez wymiar sprawiedliwości co jest kolejnym punktem dyskryminacji.

Oczywiście i w tych przypadkach w procesie strona może udowadniać utrudnianie kontaktów z dzieckiem na podstawie artykułów 232 i 217 kodeksu prawa cywilnego i podnieść przekroczenie swobody oceny dowodów przez sąd z artykułu 232 kodeksu prawa cywilnego oraz brak rozpatrzenia istoty sprawy  i przekroczenie zasad artykułu 316 kodeksu prawa cywilnego.

Tego rodzaju postępowania sądów są bowiem podstawami do złożenia zarówno skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego z tytułu łamania artykułów 2, 32 i 45 konstytucji RP z tytułu dyskryminacji i prawa do sprawiedliwego procesu oraz do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z tych samych powodów z artykułów 14 i 6-ego.

Zaskarżanie i wykorzystywanie w skargach kwestii alimentacyjnych i finansowych.

Podziel się na mediach społecznościowych