Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Aktywny przeciw wykluczeniuWzór umowy – Umowa o dzieło – Napisanie projektu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wraz z poradą dotyczącą umotywowania skargi konstytucyjnej w taki sposób aby była ona dostosowana do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Umowa o dzieło.

1. Umowa zawarta pomiędzy:

Przemysław Szulczewski – zamieszkały osiedle Parkowe 9/28, 64-700 Czarnków zwanym w dalszej części wykonawcą.

 

a

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

 

zwanym w dalszej części zleceniodawcą.

 

Umowa zawarta w dniu……………..

Za datę umowy przyjmuje się dzień przyjęcia zgłoszenia od zleceniodawcy i żądania przez niego wysłania umowy do podpisu.

 

Wykonawca przesyła zleceniodawcy listem poleconym 2 kopie podpisanej przez siebie umowy. Obowiązkiem zleceniodawcy jest przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej podpisanej przez siebie jednej kopii umowy na adres wykonawcy,

 

2. Przedmiotem umowy jest usługa – Napisanie projektu skargi -  polegająca na wykonaniu i dostarczeniu zleceniodawcy na podany przez niego adres email  projektu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na oficjalnym formularzu skargi na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę informacji i dokumentów dotyczących konkretnych przedstawionych przez zleceniodawcę sporów prawnych i udzielenie  porady na piśmie dotyczącej umotywowania skargi konstytucyjnej w taki sposób aby była ona dostosowana do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

 3. Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć pocztą elektroniczną email: biuro@aktywnyprzeciwwykluczeniu.pl wykonawcy opis własnego problemu prawnego którego skarga ma dotyczyć. Opis ten powinien być wykonany w sposób przejrzysty i wskazujący na elementy sporu i niezgodności stanowiska zleceniodawcy ze stanowiskiem (wyroki oraz działania bieżące i przeszłe) jednostek wymiaru sprawiedliwości, jednostek urzędowych oraz instytucji, specjalistów lub urzędników działającymi na  zlecenie sądów a także własnych oczekiwań w kwestii ustalenia konkretnych wyroków lub wykonywania lub zaniechania wykonywania konkretnych działań. Do opisu powinny być załączone jako załączniki skany konkretnych dokumentów procesowych świadczących o wyrokach i podejmowanych przez sądy i instytucje decyzjach oraz jeżeli istnieją kopie dowodów świadczących o nadużyciach jednostek urzędowych. Wykonawca wykonuje usługę tylko w zakresie adekwatnym do przedstawionych informacji i dokumentów. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania informacji w taki sposób aby zawierała ona wszystkie kwestie sporne które według niego powinny być uwzględnione.

Skorzystanie przez zleceniodawcę wcześniej z usługi –ocena akt sprawy nie zwalnia zleceniodawcy z przekazania ponownie informacji wykonawcy z uwagi na upływ czasu i możliwą zmianę okoliczności i sytuacji. Zleceniodawca może skopiować poprzedni opis dostarczony przy zamawianiu usługi ocena akt sprawy i dodać do niego wyjaśnienia dotyczące nowych okoliczności.

 

4. Wykonawca przystępuje do pracy nad projektem skargi po :

- otrzymaniu podpisanej kopii umowy przesłanej na adres: Przemysław Szulczewski, osiedle Parkowe 9-28, 64-700 Czarnków.

 - otrzymaniu informacji wymienionych w punkcie 3 na email:

biuro@aktywnyprzeciwwykluczeniu.pl

 - dokonaniu płatności za usługę.

Spełnienie tych trzech warunków jest niezbędne dla wykonania usługi. Bez ich pełnego wykonania usługa nie będzie realizowana a umowa jest uznawana jako nieważna.

Wykonawca zastrzega sobie kontakt ze zleceniodawcą w trakcie wykonywania projektu skargi w celu doprecyzowania informacji lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących sytuacji zleceniodawcy w zakresie koniecznych do napisania wyczerpującego projektu skargi.

 

5. Płatność za usługę w wysokości 1000 zł należy dokonać przelewem bankowym na konto numer 17 1090 1391 0000 0001 1690 4806

Właściciel konta: Przemysław Szulczewski, osiedle Parkowe 9/28, 64-700 Czarnków.

 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w okresie 2 tygodni od daty otrzymania odesłanej kopii umowy, spełnienia przekazania informacji wymienionych w punkcie 3 i wpływu płatności na konto wymienione w punkcie 5. Okres oblicza się od dnia spełnienia wszystkich warunków.  Za wykonanie usługi wykonawca uważa przesłanie na email podany przez zleceniodawcę projekt skargi. Za adres email zleceniodawcy wykonawca uznaje ten sam adres email z którego przesłał on opis własnego problemu prawnego do oceny.

Okres ten dotyczy wykonania oceny dla przekazanego kilkustronicowego (do 10 stron) opisu sytuacji wykonanej przez zleceniodawcę.

W przypadku przekazania do oceny bardzo dużych akt sprawy zawierających kilkadziesiąt stron możliwe jest  wydłużenie okresu wykonania usługi, biorąc pod uwagę nakład pracy w celu pełnego i rzetelnego opracowania skargi na podstawie przedstawionych dokumentów.  

 

7. Wymieniona w punkcie 2 usługa zawiera: napisanie kompletnego projektu skargi do  Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu wraz z listą zaleceń dotyczących wymogów formalnych dla złożenia skargi (terminy, dokumentacja procesowa i dowodowa do załączenia dla skargi) oraz udzielenie porady na piśmie dotyczącej umotywowania skargi konstytucyjnej w taki sposób aby było ona dostosowana do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Usługa polega na sporządzeniu projektu skargi dla przykładowego podanego opisu sytuacji i przedstawionych wykonawcy dokumentów.

Usługa jest uważana za wykonaną także jeżeli z  oceny akt sprawy nie wynika możliwość złożenia skargi na konkretne wyroki i działania sądów z uwagi na brak przesłanek dotyczących działalności sądów i instytucji w stosunku do łamania praw konwencji czy praw konstytucyjnej. W tej sytuacji wykonawca wskazuje braki i opracowuje hipotetyczny projekt skargi ze wskazaniem jakie elementy musiałyby być spełnione w przyszłym postępowaniu sądowym i działaniach sądów lub instytucji aby wnieść skuteczną skargę. 

Usługa – Napisanie projektu skargi  - jest poradą i opiera się wyłącznie na opisanej sytuacji i nie może być traktowana jako podstawa prawna do podejmowania określonych działań z obciążeniem ich skutkami prawnymi wykonawcy.

Wykonawca nie podpisuje się pod projektem skargi i nie wpisuje się jako reprezentant strony. Wykonawca zastrzega, że nie świadczy usług jako kancelaria adwokacka lub radcowska i nie podpisuje umów o reprezentacje prawną strony.

W gestii zleceniodawcy pozostaje dla ważności skargi podpisanie skargi przez siebie osobiście lub wybranego przez siebie pełnomocnika.

W gestii zleceniodawcy leży złożenie skargi we właściwym terminie wynikającym z przepisów konwencji (maksymalnie pół roku od decyzji ostatecznej sądu od której nie przysługuje odwołanie w postępowaniu krajowym) czy konstytucji przy skardze konstytucyjnej. Przekroczenie terminu składania skargi nie obciąża wykonawcy. 

Zleceniodawca może dokonywać dowolnych zmian w przesłanym przez wykonawcę projekcie skargi przed przesłaniem jej do Trybunału – wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonane zmiany i ich skutek. 

Wykonawca oświadcza że wykonuje projekt skargi z zachowaniem maksymalnej staranności na podstawie przedstawionych przez zleceniodawcę informacji i przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki prawne zastosowania wykonanego projektu.

 

8. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku  o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa do odstąpienia od umowy .

Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na to że przedmiotem świadczenia jest usługa indywidualna służąca zaspokojeniu  zindywidualizowanych potrzeb zleceniodawcy.

Odpowiedzialność usługodawcy za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez zleceniodawcę wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usługi.

 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

W razie niemożliwości dojścia do porozumienia sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby wykonawcy.

Umowa sporządzona w dwóch egzemplarzach.

 

 

……………………………………                                           …………………………………...

Podpis wykonawcy                                                                Podpis zleceniodawcy

Wzór umowy – Umowa o dzieło – Napisanie projektu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wraz z poradą dotyczącą umotywowania skargi konstytucyjnej w taki sposób aby była ona dostosowana do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Podziel się na mediach społecznościowych