Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Aktywny przeciw wykluczeniuWzór umowy - Ocena akt sprawy

Umowa o dzieło.

 

1. Umowa zawarta pomiędzy:

Przemysław Szulczewski – zamieszkały osiedle Parkowe 9/28, 64-700 Czarnków zwanym w dalszej części wykonawcą.

 

a

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

 

zwanym w dalszej części zleceniodawcą.

 

Umowa zawarta w dniu……………..

Za datę umowy przyjmuje się dzień przyjęcia zgłoszenia od zleceniodawcy i żądania przez niego wysłania umowy do podpisu.

 

Wykonawca przesyła zleceniodawcy listem poleconym 2 kopie podpisanej przez siebie umowy. Obowiązkiem zleceniodawcy jest przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej podpisanej przez siebie jednej kopii umowy na adres wykonawcy

 

2. Przedmiotem usługi jest usługa - ocena akt sprawy – polegająca na wykonaniu przez wykonawcę i dostarczeniu zleceniodawcy na podany przez niego adres email analizy i oceny możliwości złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę informacji i dokumentów dotyczących konkretnych przedstawionych przez zleceniodawcę sporów prawnych.

 

 3. Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć pocztą elektroniczną na email: biuro@aktywnyprzeciwwykluczeniu.pl wykonawcy opis własnego problemu prawnego którego ocena ma dotyczyć. Opis ten powinien być wykonany w sposób przejrzysty i wskazujący na elementy sporu i niezgodności stanowiska zleceniodawcy ze stanowiskiem (wyroki oraz działania bieżące i przeszłe) jednostek wymiaru sprawiedliwości, jednostek urzędowych oraz instytucji, specjalistów lub urzędników działającymi na  zlecenie sądów a także własnych oczekiwań w kwestii ustalenia konkretnych wyroków lub wykonywania lub zaniechania wykonywania konkretnych działań. Do opisu mogą być załączone jako załączniki skany konkretnych dokumentów procesowych które mają być poddane analizie. Wykonawca wykonuje usługę tylko w zakresie adekwatnym do przedstawionych informacji i dokumentów. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania informacji w taki sposób aby zawierała ona wszystkie kwestie sporne na które zleceniodawca chce uzyskać odpowiedź i ocenę. 

 

 4. Wykonawca przystępuje do dokonania oceny po :

- otrzymaniu podpisanej kopii umowy przesłanej na adres: Przemysław Szulczewski, osiedle Parkowe 9-28, 64-700 Czarnków.

 -informacji wymienionych w punkcie 3 na email:

biuro@aktywnyprzeciwwykluczeniu.pl

 - dokonaniu płatności za usługę.

Spełnienie tych trzech warunków jest niezbędne dla wykonania usługi. Bez ich pełnego wykonania usługa nie będzie realizowana a umowa jest uznawana jako nieważna.

 

 5. Płatność za usługę w wysokości 500 zł należy dokonać przelewem bankowym na konto numer 17 1090 1391 0000 0001 1690 4806

Właściciel konta: Przemysław Szulczewski, osiedle Parkowe 9/28, 64-700 Czarnków.

 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w okresie 1 tygodnia od daty otrzymania odesłanej kopii umowy, spełnienia przekazania informacji wymienionych w punkcie 3 i wpływu płatności na konto wymienione w punkcie 5. Okres oblicza się od dnia spełnienia wszystkich warunków.  Za wykonanie usługi wykonawca uważa przesłaną na email podany przez zleceniodawcę poradę. Za adres email zleceniodawcy wykonawca uznaje ten sam adres email z którego przesłał on opis własnego problemu prawnego do oceny.

Okres ten dotyczy wykonania oceny dla przekazanego kilkustronicowego (do 10 stron) opisu sytuacji wykonanej przez zleceniodawcę.

W przypadku przekazania do oceny bardzo dużych akt sprawy zawierających kilkadziesiąt stron możliwe jest  wydłużenie okresu wykonania usługi, biorąc pod uwagę nakład pracy w celu pełnego i rzetelnego opracowania oceny zagadnienia przedstawionego przez zleceniodawcę.

 

7. Wymieniona w punkcie 2 usługa zawiera: ocenę możliwości zaskarżenia danego sporu prawnego, wyroku lub działania sądów, urzędników oraz specjalistów i instytucji działających na zlecenie sądów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu, podanie konkretnych artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka które mogą być zastosowane w poszczególnych kwestiach, sugerowany sposób argumentacji i uzasadnienia skargi, listę zaleceń dotyczących wymogów formalnych dla wykonania skargi (terminy, dokumentacja procesowa i dowodowa do załączenia dla skargi) określenie konieczności wykorzystania konkretnych środków odwoławczych w postępowaniu krajowym, wskazanie elementów dzięki którym można uzasadniać skargę mimo nie wykorzystania procedury odwoławczej dla zaskarżenia postępowania w toku, określenie możliwego zakresu skargi co do liczby zaskarżonych sądów i instytucji, wskazanie na przepisy konwencji którymi zleceniodawca może się posługiwać w postępowaniu krajowym.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie negatywnej oceny możliwości złożenia skargi na konkretne wyroki i działania sądów i instytucji jeżeli z przekazanych informacji i prawa konwencji nie wynika zasadność składania skargi – w takim przypadku usługodawca dokonuje uzasadnienia podważającego zasadność formułowania skargi  w stosunku do opisanej sytuacji wraz z podaniem informacji w jakiej sytuacji skarga byłaby zasadna gdyby pewne okoliczności uległy zmianie.

Usługa polega na sporządzeniu oceny dla przykładowego podanego opisu sytuacji i pytań zleceniodawcy. Informacja jest poradą i opiera się wyłącznie na opisanej sytuacji i nie może być traktowana jako podstawa prawna do podejmowania określonych działań z obciążeniem ich skutkami prawnymi wykonawcy. Wykonawca zastrzega, że nie świadczy usług jako kancelaria adwokacka lub radcowska i nie podpisuje umów o reprezentacje prawną strony.

 

 8. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku  o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa do odstąpienia od umowy .

Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na to że przedmiotem świadczenia jest usługa indywidualna służąca zaspokojeniu  zindywidualizowanych potrzeb zleceniodawcy.

Odpowiedzialność usługodawcy za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez zleceniodawcę wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usługi.

 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

 

 W razie niemożliwości dojścia do porozumienia sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby wykonawcy.

 

Umowa sporządzona w dwóch egzemplarzach

 

 

                 ……………………............                                                                      …………………………...........

                 Podpis wykonawcy                                                                       Podpis zleceniodawcy

 

Wzór umowy - Ocena akt sprawy

Podziel się na mediach społecznościowych