Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Aktywny przeciw wykluczeniuSkargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  na wyroki sądów I i II instancji.

Podsumowując  inne artykuły – kiedy  możemy złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz czego mogą one dotyczyć.

Otóż składając skargę na postępowania sądów I i II instancji możemy brać pod uwagę wszystkie wymienione poniżej kwestie które były opisane w poniższych artykułach czyli:

Brak rozpatrzenia przez sąd  kwestii istotnych dla sprawy – opisany w artykule  Brak rozpatrzenia przez sąd  kwestii istotnych dla sprawy.

Stronniczość i uchybienia w zakresie rozpatrzenia środków dowodowych i stanowiska strony – opisaną w artykule -  walka ze stronniczością w zakresie rozpatrywania środków dowodowych w procesie.

Kreowanie dowodów przeciwko stronie przez stronnicze instytucje i opinie oraz przyjmowanie ich przez sąd  - które  jest opisane w artykule -  Walka prawna z kreowaniem dowodów przeciwko stronie przez stronnicze instytucje i opinie oraz przyjmowaniem ich przez sąd

Wystawianie stronniczych opinii przez jednostki opiniujące i chronienie uchybień sądu -  co jest opisane w artykule -  Wystawianie stronniczych opinii przez jednostki opiniujące, chronienie uchybień sądu i prawa ich zaskarżania w tym opinii wystawianych bez badania strony

Brak merytorycznej odpowiedzi na zastrzeżenia do opinii i łamanie prawa przez sąd – opisane w artykule  - Sposoby sądu na uchylanie się od rozpatrzenia zastrzeżeń do opinii i zaskarżeń specjalistów. Brak merytorycznej odpowiedzi na zastrzeżenia i łamanie prawa przez sąd

Naruszenie praw procesowych strony i obciążanie strony winą i dyskryminującymi decyzjami z powodu uchybień sądowych – opisane w artykule - Walka z uchybieniami sądowymi i obciążanie strony winą i dyskryminującymi decyzjami z powodu uchybień sądowych.

Przypisywanie winy stronie nieadekwatne do innych sądowych ustaleń i sytuacji – opisane w artykule - Zaskarżanie przypisywania winy nieadekwatnego do sądowych ustaleń i sytuacji

Nadużycia władzy i arogancje składów sędziowskich opisaną w artykule -  Walka z arogancją i nadużyciem władzy składów sędziowskich

Dyskryminacje strony w kwestiach finansowych – opisane w artykule -  Zaskarżanie i wykorzystywanie w skargach kwestii alimentacyjnych i finansowych

Brak merytorycznej odpowiedzi na zastrzeżenia do sądu, powielanie wyroku przez II instancje, wykorzystanie przez sąd praw kodeksowych do kasowania argumentacji strony – opisane w artykule - Wysuwanie zastrzeżeń do I instancji i w apelacji, brak merytorycznej odpowiedzi na zastrzeżenia do sądu, powielanie wyroku przez II instancje, wykorzystanie przez sąd praw kodeksowych do kasowania argumentacji strony.

Oczywiście wszystkie powyższe kwestie mogą się odnosić do różnej tematyki dotyczącej np.: kontaktów z dzieckiem, nieuwzględnienia blokowania i utrudniania kontaktów z dzieckiem, nieuwzględnienia więzi z dzieckiem, zastosowania nieadekwatnych do sytuacji form kontaktu, nieadekwatnego do sytuacji i ustaleń dyskryminowania finansowego strony procesu przez sąd (np.: kosztami zabezpieczenia kontaktów), nieadekwatnego ustalenia winy w rozpadzie związku, naruszenia praw obywatelskich i konstytucyjnych, dyskryminacji, nadużycia władzy przez urzędników, nierozpatrzenia krzywoprzysięstwa osób urzędowych, nierozpatrzenia zastrzeżeń do opinii specjalistycznych, składania w opiniach specjalistycznych fałszywych informacji przez jednostki opiniujące itp.

Wszystkie te elementy mogą być zawarte w skardze przeciwko sądom I i II instancji po wyczerpaniu procedury odwoławczej po wyroku II instancji kończącej postępowanie (okres półroczny na złożenie skargi) nie oznacza to jednakże że skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sytuacji zagrożenia osiągnięcia celu strony w procesie, przewlekłości postępowania i innych przesłanek (np.: możliwych utrudnień w złożeniu skargi na wszystkie zaangażowane w sprawę instytucje) nie można złożyć wcześniej na etapie postępowania w toku. Tak postąpił autor. Trybunał dopuszcza takie możliwości. Dodatkowo daje to możliwość wpływu zaskarżenia na przebieg postępowania -  szczegóły są opisane w artykule  - Skargi do ETPC na postępowanie w toku. Wpływ skargi na postępowanie w toku.

Istnieje również możliwość wykorzystania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  poprzez działanie związane ze skargą konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego. Ponieważ skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego nie obejmuje wszystkich typów postępowań co jest opisane w artykule  - Przewaga zalet skargi do Trybunału Konstytucyjnego nad skargą do Sądu Najwyższego. Obowiązek merytorycznej odpowiedzi sądu na treść skargi – a skarga konstytucyjna daje podstawę do rozpatrzenia uchybień sądów oraz wznowienia postępowania – co jest opisane w artykule - Skarga do Trybunału Konstytucyjnego.  Możliwość żądania naprawy szkody i wznowienia postępowania  - to przy zrozumieniu na czym polega skarga konstytucyjna – co jest opisane w artykule -  Skarga do Trybunału Konstytucyjnego na naruszenie praw konstytucyjnych strony na czym polega– oraz przy zrozumieniu zależności ustaleń Trybunału Konstytucyjnego i prawa konstytucyjnego  od prawa konwencji istnieje możliwość złożenia skargi również na ustalenia Trybunału Konstytucyjnego – co jest opisane w artykule - Pokrewność i zależność praw Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Skarga do  EPTC na Trybunał Konstytucyjny.

Ponieważ zaś Trybunał Konstytucyjny ma uprawnienia względem wznowienia postępowania to jest to dodatkowy element nacisku na zmianę niekorzystnego wyroku w przypadku gdyby Europejski Trybunał Praw Człowieka nawet pierwotnie nie uznał wszystkich uchybień sądów I i II instancji i instytucji opiniujących im podległych na podstawie przysługujących im uprawnień kodeksowych właśnie na podstawie naruszenia praw konstytucyjnych strony a przez to również pokrewnych praw konwencji.

Należy jednak pamiętać też o tym że skarga konstytucyjna nie jest elementem apelacyjnym tylko środkiem zaskarżania więc może być traktowana jako oddzielna sprawa do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka gdyż postępowanie sądów I i II instancji może być zaskarżane oddzielnie wcześniej a łamiący prawa konwencji wyrok i uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skargi na łamanie praw konstytucyjnych strony (czyli nierespektowanie praw strony przez sąd) może być traktowany jako podstawa do oddzielnej skargi gdyż nie jest procedurą apelacyjną tylko środkiem zaskarżania podobnym do skargi do Trybunału w Strasburgu. W tej więc sytuacji aby nie ponieść szkody z uwagi na upływ czasu korzystne jest zaskarżenie sądów I i II instancji przed złożeniem skargi do Trybunału Konstytucyjnego gdyż rozpatrzenie skargi w Trybunale Konstytucyjnym trwa a wówczas wyroki i ustalenia sądów I i II instancji i podległych instytucji mogłyby wyjść poza termin zaskarżania do Trybunału w Strasburgu. Nie przeszkadza to jednak temu  aby prawem konwencji nie przeprowadzić zaskarżenia naruszenia praw człowieka przez decyzje Trybunału Konstytucyjnego które będą łamały konwencje.

Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na wyroki sądów I i II instancji

Podziel się na mediach społecznościowych