Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Aktywny przeciw wykluczeniuSkarga do Trybunału Konstytucyjnego.  Możliwość żądania naprawy szkody i wznowienia postępowania.

Rozpatrzona skarga do Trybunału Konstytucyjnego ma tą zasadniczą zaletę że daje podstawy prawne do wysuwania żądania do wznowienia postępowania.

Jest to zasadnicza zaleta i przewaga nawet nad skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka który może wydać zalecenia do wznowienia postępowania a jedynie w określonych przypadkach żądać od Państwa podjęcia lub zaniechania określonych działań.

Istotą powiązania jednak Skargi Konstytucyjnej i skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka może być jednak kwestia uzmysłowienia polskiemu wymiarowi sprawiedliwości prawa do zaskarżenia decyzji i wyroku Trybunału Konstytucyjnego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli: Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą, aktu normatywnego na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach gdyż stanowi to podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania. Skargę o wznowienie postępowania należy złożyć ( z pewnymi wyjątkami) w terminie 3 miesięcy co do zasady od dnia, w którym dowiedziałeś się o podstawie wznowienia lub w którym weszło w życie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

Regulują to przepisy:

Kodeks postępowania cywilnego: artykuł 4011

Można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.

Artykuł  403 § 4. Kodeksu prawa cywilnego stanowi

Można żądać wznowienia, jeżeli na treść wyroku miało wpływ postanowienie niekończące postępowania w sprawie, wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, uchylone lub zmienione zgodnie z artykułem 4161

Art. 407 § 2. Kodeksu prawa cywilnego stanowi:

W sytuacji określonej w artykule 4011 skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli w chwili wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego orzeczenie, o którym mowa w art. 4011, nie było jeszcze prawomocne na skutek wniesienia środka odwoławczego, który został następnie odrzucony, termin biegnie od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu, a w wypadku wydania go na posiedzeniu jawnym - od dnia ogłoszenia tego postanowienia.


Art. 540 § 2. Kodeks postępowania karnego stanowi:

Postępowanie wznawia się na korzyść oskarżonego, jeżeli w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stracił moc lub uległ zmianie przepis prawny będący podstawą skazania lub warunkowego umorzenia.

Art. 145a. § 1. Kodeks postępowania administracyjnego stanowi:

Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja.

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Ponadto istnieją prawa do przejściowego zawieszania lub wstrzymania wykonania orzeczeń w sprawie do czasu podjęcia ostatecznej decyzji przez Trybunał Konstytucyjny.

Art. 50 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym stanowi:

1. Trybunał może wydać postanowienie tymczasowe o zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania orzeczenia w sprawie, której skarga konstytucyjna dotyczy, jeżeli wykonanie wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia mogłoby spowodować nieodwracalne skutki, wiążące się z dużym uszczerbkiem dla skarżącego albo gdy przemawia za tym inny ważny interes skarżącego lub ważny interes publiczny.

2. Postanowienie tymczasowe doręcza się niezwłocznie skarżącemu oraz właściwemu sądowi lub organowi egzekucyjnemu.

3. Trybunał uchyla postanowienie tymczasowe, jeżeli ustaną przyczyny, dla których zostało ono wydane, jednak nie później niż w dniu wydania ostatecznego orzeczenia w sprawie skargi konstytucyjnej.

4. W przypadku orzeczenia przez Trybunał o niezgodności aktu normatywnego lub jego części z Konstytucją postanowienie tymczasowe traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tego orzeczenia.

Dalszą, cywilnoprawną konsekwencją takiego rozstrzygnięcia jest powstanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie aktu normatywnego. Podstawą prawną tego roszczenia jest artykuł  4171 § 1 Kodeksu cywilnego,

Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.

Z powyższych przepisów wynika wprost przesłanka do możliwości zarówno wznowienia postępowania z uwzględnieniem naruszenia praw konstytucyjnych strony stwierdzonych przez Trybunał Konstytucyjny jak również prawo do żądania naprawienia szkody przez Państwo praktycznie w każdym typie postępowania.

Co prawda nie jest możliwe złożenie skargi o wznowienie postępowania od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński jednakże istnieją tutaj również przesłanki do prowadzenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym z następujących przyczyn – jedyną przeszkodą do wznowienia postępowania jest powtórne zawarcie małżeństwa przez drugą stronę zaskarżonego procesu jednakże w bardzo wielu przypadkach druga strona procesu nie szybko zawiera kolejne małżeństwo ponadto nawet zawarcie małżeństwa przez drugą stronę nie znosi wszystkich przesłanek do wszczęcia na nowo postępowania ponieważ można wykorzystać nieco okrężną drogę prawną jeżeli konflikt dotyczy na przykład niewłaściwie ustanowionych kontaktów z dziećmi. Niemożliwość wnioskowania bowiem procesowania o wznowienie procesu rozwodowego na podstawie uznanej skargi konstytucyjnej nie zmienia w niczym możliwości i zasadności złożenia i rozpatrzenia skargi konstytucyjnej. Wyrok bowiem Trybunału Konstytucyjnego który odzwierciedla złamanie praw konstytucyjnych strony w zakresie kontaktów z dziećmi przez sąd prowadzący sprawę rozwodową można wykorzystać nie poprzez wnioskowanie o wznowienie procesu rozwodowego ale poprzez założenie sprawy o zmianę formy kontaktów w sądzie rodzinnym. Wówczas wykorzystujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego do uzasadnienia uchybień dokonanych przez sąd prowadzący sprawę rozwodową a sprawa o kontakty jest rozpatrywana na nowo. Jeżeli sąd rodzinny próbował by w tym momencie powielać i popierać stanowisko w sprawie kontaktów wydane przez sąd cywilny prowadzący wcześniejszy proces rozwodowy to łamie wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny w zakresie naruszenia praw konstytucyjnych i podlega takiemu samemu zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest więc tak że zamknięta sprawa rozwodowa i szybkie zawarcie nowego małżeństwa przez drugą stronę procesu rozwodowego zamyka drogę prawną wykorzystania skargi do Trybunału Konstytucyjnego do walki o zmianę form kontaktów ponieważ o zmianę form kontaktów można zabiegać w sądzie rodzinnym niezależnie od zamknięcia procesu rozwodowego oczywiście z naciskiem i pod rygorem zaskarżenia sądu rodzinnego do Trybunału Konstytucyjnego w przypadku nierespektowania praw konstytucyjnych skarżącego.  Taką samą zasadę możemy odnosić do innych spraw powiązanych z procesem rozwodowym a które mogą być przedmiotem oddzielnego postępowania takich jak na przykład łamanie prawa karnego przez rodzinę byłego współmałżonka, ingerowanie i utrudnianie kontaktów poprzez elementy łamania prawa karnego przy wykorzystaniu postępowania z oskarżenia prywatnego w prokuraturze dotyczących łamania prawa karnego. I w tym przypadku możemy wykorzystać przeciwko prokuraturze i sądom apelacyjnym skargę do Trybunału Konstytucyjnego za uchylanie się od rozpatrzenia sprawy.

Skarga do Trybunału Konstytucyjnego. Możliwość żądania naprawy szkody i wznowienia postępowania.

Podziel się na mediach społecznościowych