Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Aktywny przeciw wykluczeniu Przykładowa lista kwestii do zaskarżenia w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Przykładowa lista kwestii do zaskarżenia w Strasburgu nie jest konkretną listą łamanych praw strony ile listą sytuacji życiowych związanych z nieadekwatną lub nadmierną ingerencją, oceną lub wprost przeciwnie brakiem oczekiwanej ingerencji i pomocy ze strony sądów, urzędników, instytucji i specjalistów działających na zlecenie sądu  które mogą polegać w określonych sytuacjach zaskarżeniu.

Mimo że teoretycznie z samej treści konwencji lista praw nie wydaje się długa to zakres działań  który możemy zinterpretować jako łamanie tych praw w skardze jest przy odpowiedniej interpretacji i udowodnieniu działań bardzo długa.

Co więc możemy zaskarżyć:

- bezprawne pozbawienie wolności

- bezprawne ograniczenie wolności lub praw obywatelskich

- narzucenie określonych badań bez uzasadnienia

- prowadzenie procesu bez rozpatrzenia stanowiska i dowodów strony

- dyskryminacje w życiu społecznym, ograniczanie praw obywatelskich przez sądy i instytucje

- brak działań w zakresie porwań rodzicielskich również ze strony policji

- odmowę prawa do sądu, rozpatrzenia zaskarżeń wobec osób urzędowych

- niewłaściwe rozpatrzenie zaskarżeń wobec osób urzędowych, brak merytorycznego skonfrontowania się z faktami i dowodami, umarzanie postępowań

- stronnicze opinie specjalistyczne, nieuwzględnianie w nich stanowiska strony

- nadużycia władzy i stanowiska ze szkodą dla interesu prywatnego zarówno ze strony sądów jak i urzędników, funkcjonariuszy i specjalistów działających na zlecenie sądów bez uwzględnienia stanowiska strony.

- chronienie przestępstwa drugiej strony procesu przez urzędników i specjalistów

- szantaże dotyczące ograniczania praw (np.: kontaktów z dziećmi) ze strony urzędników i specjalistów

- wszelką dyskryminacje prawną, praw obywatelskich i rodzicielskich względem innych osób bez wyraźnego umotywowania prawnego wskazującego na łamanie prawa przez skarżącego

- brak zabezpieczenia kontaktów z dziećmi na czas procesu

- brak zagwarantowania wnioskowanej formy kontaktów z dziećmi przez sądy jeżeli strona posiada dowody na dobry kontakt z nimi

- brak zapoznania się sądów z aktami sprawy, wydawanie orzeczeń sprzecznych z informacjami urzędowymi zawartymi w aktach

- dyskryminacja w zakresie dostępu do informacji, np.: informacji medycznych dziecka, nie udzielenie zabezpieczeń w dostępie do informacji

- dyskryminacja w zakresie prawa do opieki medycznej nad dzieckiem

- dyskryminacje w zakresie uznawania praw obywatelskich skarżącego, bezpodstawne ograniczanie tych praw

- przestępstwa przeciwko godności osobistej obywatela, poniżanie obywatela przez sądy i instytucje lub przymuszanie przez nie do akceptacji poniżania przez inne osoby prywatne.

- ograniczanie praw do wypowiedzi i wyrażania swojego stanowiska.

- przewlekłość procesowania

- przerzucanie odpowiedzialności za przewlekłość procesowania na obywatela niezależnie od długości akt.

- uchylanie się od rozpatrzenia zastrzeżeń do opinii specjalistycznych

- wyznaczanie badań nieadekwatnych do sytuacji procesowej

- zbędne powielanie badań już wykonanych

- uchylanie się od rozpatrzenia zastrzeżeń do danej instytucji wykonaniem kolejnej opinii przez tą samą instytucje

- brak bezpośrednich pisemnych opinii uzupełniających

- łamanie zasad bezpośredniości odpowiedzi na zastrzeżenie, zasłanianie się uprawnieniami sądu

- uchylanie się od rozpatrzenia istotnych kwestii łamiących konwencje przez sądy uprawnieniami konstytucyjnymi,

- umarzanie procesów bez  ich właściwego merytorycznego rozpatrzenia (skonfrontowania się z tezą i dowodami), braki w uzasadnieniu.

- dyskryminacje w zakresie oceny sytuacji zawodowej lub materialnej strony procesu, brak odniesienia się do rzeczywistych danych, błędy w ocenie sytuacji

- niewłaściwe zapoznanie z aktami sprawy, błędy proceduralne

- wydawanie wyroków na zasadzie polemiki, przypisywanie winy stronie bez uzasadnienia dowodowego.

-dyskryminowanie strony w wyrokach i przypisywanie winy stronie za obronę jej praw łamanych w konflikcie (stwierdzonych przez sąd)

- nieuwzględnienie prawa strony do obrony własnych praw i retorsji na łamanie prawa

- narzucanie w uzasadnieniach obowiązku empatii wobec stwierdzonego w wyroku łamania praw strony

- nieuwzględnianie w procesach podstawowych praw strony: rodzicielskich, obywatelskich, praw wolności i godności osobistej oraz decyzyjności strony w związku małżeńskim  i życiu zawodowym i społecznym.

- łamanie praw dotyczących ograniczania życia rodzinnego

- łamanie niektórych praw dotyczących ograniczania życia rodzinnego wobec dzieci strony.

- dyskryminacje w zakresie wolności słowa

- ograniczanie praw strony do obrony czynnej przed przestępstwem

- dyskryminacje w zakresie korzystania z praw majątkowych,

- ograniczenie możliwości korzystania z praw majątkowych strony.

- narzucanie w wyrokach winy za obowiązek utrzymywania strony która podpisała intercyzę majątkową w małżeństwie

- wyłudzenia na rzecz wymiary sprawiedliwości, obciążanie strony kosztami nieadekwatnymi do sytuacji i uzasadnienia wyroku.

- obciążenie strony kosztami procesu lub zabezpieczenia sądowego przy stwierdzonej winie drugiej strony w powstaniu konfliktu którego dotyczy zabezpieczenie

- nadużycia w zakresie ustalenia kwot alimentacyjnych na dzieci, brak rozpatrzenia zastrzeżeń do wysokości żądanych alimentów, zawieranie w kwotach alimentacyjnych kwot przeznaczonych dla osób nieuprawnionych do alimentów lub pokrycia kosztów działalności gospodarczych i kosztów pracy zawodowej osoby uprawnionej do alimentów.

- ograniczenia w zakresie wypowiedzi strony na wokandzie

- poniżające traktowanie strony przez skład sędziowski.

- dyskryminacja finansowa strony procesu (obciążanie strony nieuzasadnionymi kosztami)

Oczywiście powyższa lista nie wyczerpuje jeszcze wszystkich możliwych naruszeń praw wobec strony procesu które łamią konwencje. Każda sprawa jest na tyle indywidualna że może wnieść do skargi swoje własne indywidualne wątki lub określoną ich konfiguracje świadczącą o łamaniu praw konwencji.

Przykładowa lista kwestii do zaskarżenia w Europejskim Trybunale Praw Człowieka

Podziel się na mediach społecznościowych