Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Aktywny przeciw wykluczeniuPrzewaga zalet skargi do Trybunału Konstytucyjnego nad skargą do Sądu Najwyższego. Obowiązek merytorycznej odpowiedzi sądu na treść skargi.

Istotną przewagą skargi do Trybunału Konstytucyjnego nad skargą do Sądu Najwyższego jest to że skargę do Trybunału konstytucyjnego można wnieść na wszystkie typy postępowania . Natomiast możliwość skargi bezpośredniej do sądu najwyższego i  żądania kasacji wyroku jest ograniczona w sytuacji w której Sąd Najwyższy nie prowadzi spraw o:

- o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50 000zł, a w sprawach gospodarczych- niższa niż 75 000 zł. Wyjątek stanowią tu sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych – o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego;

- o rozwód, separację,

- o alimenty,

- o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania;

 - dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych;

-  rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym;

Skarga kasacyjna musi być ponadto oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie – przykładowo możliwe jest wniesienie skargi gdy sąd zastosował nieistniejący przepis prawa materialnego.

Jak widać z powyższego wyliczenia istnieje szereg istotnych wyjątków spraw których nie można wnosić do Sądu Najwyższego w formie skargi kasacyjnej w tym tak istotnych jak rozwód (a przez to i kontakty z dzieckiem) jak również o alimenty.

Skargi na tego typu postępowania  jednak można składać jak najbardziej  jako skargi konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego o naruszenie praw konstytucyjnych strony co szczegółowo jest opisane w artykułach -  Skarga do Trybunału Konstytucyjnego na naruszenie praw konstytucyjnych strony na czym polega i Skarga do Trybunału Konstytucyjnego.  Możliwość żądania naprawy szkody i wznowienia postępowania.

Powstaje z nich przy pozytywnym rozpatrzeniu sprawy przez Trybunał Konstytucyjny i stwierdzeniu naruszenia praw konstytucyjnych strony do wznowienia postępowania za naruszenie przepisów konstytucyjnych.

Należy również stwierdzić ze jednym z łamanych praw konstytucyjnych może być łamanie artykułu 45 konstytucji RP czyli prawa do sprawiedliwego procesu. Jeżeli zajdzie naruszenie tego przepisu, na przykład poprzez stwierdzenie jednoczesnego uchylania się sądu i jednostek opiniujących działających na zlecenie sądu od rozpatrzenia istotnych dla procesu kwestii powstaje przesłanka również do skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Skarga kasacyjna może być bowiem też oparta na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W treści skargi należy wskazać związek przyczynowy między rozstrzygnięciem sądu a naruszeniem przepisów procesowych. W żaden sposób nie jest oznaczone że jednym z naruszonych przepisów procesowych jest naruszenie generalnego prawa konstytucyjnego do sprawiedliwego procesu. Trudno bowiem nazwać sprawiedliwym procesem nie naruszającym praw procesowych strony proces wobec którego Trybunał Konstytucyjny uznał naruszenie praw do sprawiedliwego procesu przez sąd na podstawie łamania prawa konstytucyjnego poprzez stosowanie przez sąd przepisów kodeksowych nieadekwatnych do sytuacji i łamiących prawa konstytucyjne (nie tylko artykuł 45 ale również inne konstytucyjne prawa skarżącego) w procesie. W tym przypadku powstaje również przesłanka do skargi kasacyjnej do sądu najwyższego. Powstaje jednak pytanie o zasadność takiego postępowania jeżeli już sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego powoduje powstanie przesłanek do wznowienia postępowania na podstawie przepisów kodeksowych co jest opisane szczegółowo w artykule- Skarga do Trybunału Konstytucyjnego.  Możliwość żądania naprawy szkody i wznowienia postępowania.

Inną zaletą jest dłuższy termin możliwości składania skargi konstytucyjnej (3 miesiące) od skargi kasacyjnej co ma znaczenie przy skomplikowanych sprawach na właściwe jej opracowanie i uzasadnienie.

Trzeba bowiem pamiętać że mimo że skargę piszę adwokat to należy go wprowadzić właściwie w sprawę tak ażeby wszystkie istotne elementy były zawarte,

I ostatnią kwestia jest to że skargę konstytucyjną wnosi się za pośrednictwem sadu rejonowego który jest właściwy dla miejsca zameldowania skarżącego. Nie zawsze więc musi być to ten sam sąd którego wyrok sądzimy. Tymczasem w przypadku skargi kasacyjnej istnieje obowiązek składania skargi za pośrednictwem sądu którego postanowienie skarżymy tak samo jak w przypadku wnoszenia apelacji do II instancji. Kwestie stronniczego powielania decyzji jednego sądu przez drugi i wzajemnego chronienia uchybień sądów i instytucji poruszyłem w artykule  - Wysuwanie zastrzeżeń do I instancji i w apelacji, brak merytorycznej odpowiedzi na zastrzeżenia do sądu, powielanie wyroku przez II instancje, wykorzystanie przez sąd praw kodeksowych do kasowania argumentacji strony.

Nie bez znaczenia są bowiem miejscowe układy i znajomości. Jaki to może mieć wpływ na sprawę każdy niech dopowie sobie sam. Istotą zaś skargi konstytucyjnej jest z samej zasady łamanie praw konstytucyjnych skarżącego przez sąd. Więc zasada przekazywania skargi z pominięciem drogi pośrednictwa sądu którego decyzje skarżymy może mieć pewne znaczenie gdyż Trybunał Konstytucyjny również z zasady nie ma interesu w tym aby celowo wspierać obywatela w uzasadnieniu winy sądu gdyż z drugiej strony może popierać decyzje sądu jako praworządną. Nie mniej jednakże taką stronniczość trudno udowodnić lecz narzucony konstytucją obowiązek merytorycznego uzasadnienia rozpatrzenia skargi przez Trybunał Konstytucyjny daje postawę do twierdzenia że Trybunał Konstytucyjny również nie może być pewny że jego decyzja mimo kreowania takiej opinii przez instytucje jest niepodważalna i nie podlega zaskarżeniu bowiem tego rodzaju interpretacja nie uwzględnia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na Trybunał Konstytucyjny .

Przewaga zalet skargi do Trybunału Konstytucyjnego nad skargą do Sądu Najwyższego. Obowiązek merytorycznej odpowiedzi sądu na treść skargi.

Podziel się na mediach społecznościowych