Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Aktywny przeciw wykluczeniuPodstawy prawne działalności autora - artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczące praw działaności jednostek walczących o respektowanie praw wynikających z konwencji.

Podstawami prawnymi na których autor opiera prawo do prowadzenia niniejszej działalności są artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:

ARTYKUŁ 10 Wolność wyrażania opinii 1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych. 2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.

- Artykuł ten gwarantuje wolność wyrażania opinii i poglądów bez ingerencji władz publicznych. Autor jest osobą prywatną i nie prowadzi działalności koncesjonowanej.  Autor  nie narusza w żaden sposób ograniczeń wymienionych w ustępie drugim tego artykułu, nie ujawnia informacji poufnych i nie podważa w żaden sposób powagi i bezstronności władzy sądowej – celem działalności autora  są kwestie dotyczące przestrzegania praw Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – a władze sądowe i instytucje mają obowiązek przestrzegania ich w codziennym postępowaniu. Realizacja więc działalności w tym zakresie w żaden sposób nie może być interpretowana jako element bezprawnego nacisku na polski wymiar sprawiedliwości lub łamania prawa gdyż taka interpretacja narusza bezpośrednio prawa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wynikające z artykułu 34 Konwencji dotyczącej zobowiązania się Państwa do nieprzeszkadzania w procedurach składania skarg również przez grupy jednostek i artykułu 11 dotyczącego swobodnego stowarzyszania się osób dla ochrony swoich interesów.

ARTYKUŁ 11 Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się 1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzenia się oraz do swobodnego stowarzyszania się, włącznie z prawem tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich dla ochrony swoich interesów. 2. Wykonywanie tych praw nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa ustawa i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwu, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Niniejszy przepis nie stanowi przeszkody w nakładaniu zgodnych z prawem ograniczeń korzystania z tych praw przez członków sił zbrojnych, policji lub administracji państwowej.

- Artykuł ten gwarantuje wolność zgromadzeń i stowarzyszania się – jest więc gwarantem dowolnego zgromadzenia i wymiany poglądów i informacji w dowolnie formalnej lub nieformalnej pokojowej formie. Za formę taką można więc uznać również wymianę informacji poprzez Internet między zainteresowanymi osobami lub grupami osób. Realizacja tej wymiany poglądów i informacji oraz wymienianie porad w tematyce przestrzegania praw Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - nie narusza w żaden sposób kwestii wymienionych w punkcie drugim niniejszego artykułu.

ARTYKUŁ 34 Skargi indywidualne Trybunał może przyjmować skargi każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez jedną z Wysokich Układających się Stron praw zawartych w niniejszej konwencji lub jej protokołach. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się nie przeszkadzać w żaden sposób skutecznemu wykonywaniu tego prawa.

- Artykuł ten reguluje możliwość przyjmowania skarg od każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy jednostek które uważają że doszło do złamania artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez Państwo oraz nakłada na Państwo obowiązek nie przeszkadzania w żaden sposób w skutecznym wykonaniu tego prawa. Autor osobiście jest osobą która złożyła przyjętą do rozpatrzenia skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W powiązaniu z artykułami 10 i 11 autor uważa że jego prawem jest możliwość kontaktu i wymiany informacji z osobami w podobnej sytuacji. Państwo bowiem nie ma prawa nakładać żadnych ograniczeń na tego typu kontakty i prowadzić do dyskryminującego izolowania osób zmagających się z podobnymi problemami składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i wymiany informacji między tymi osobami.

Reguła 36(16) (Reprezentacja skarżących) 1. Osoby, organizacje pozarządowe lub grupy jednostek mogą, wszczynając postępowanie, wnosić skargi na podstawie Artykułu 34 Konwencji osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela. 2. Po zawiadomieniu o skardze, na podstawie Reguły 54 ust. 2 lit. b), Układającej się Strony, przeciwko której skarga jest skierowana, skarżący powinien być reprezentowany zgodnie z ustępem 4 niniejszej Reguły, o ile Przewodniczący Izby nie postanowi inaczej. 3. Skarżący musi być reprezentowany w ten sposób na każdej rozprawie zarządzonej przez Izbę, chyba że Przewodniczący Izby, w drodze wyjątku, zezwoli skarżącemu na przedstawienie swojej sprawy osobiście, z zastrzeżeniem, w razie potrzeby, obecności adwokata lub innego zaaprobowanego przedstawiciela. 4. a) Przedstawicielem działającym w imieniu skarżącego zgodnie z ustępami 2 i 3 niniejszej Reguły jest adwokat uprawniony do wykonywania zawodu w którejkolwiek z Układających się Stron oraz zamieszkały na terytorium jednej z nich, albo inna osoba zaaprobowana przez Przewodniczącego Izby. b) W wyjątkowych okolicznościach, w każdym stadium postępowania, Przewodniczący Izby, może, jeżeli uważa to za uzasadnione okolicznościami albo zachowaniem adwokata lub innej osoby zaaprobowanej zgodnie z poprzedzającym punktem, zarządzić, że adwokat ten lub osoba ta nie może dalej reprezentować lub pomagać skarżącemu oraz że skarżący powinien poszukać innego przedstawiciela. 5. a) Adwokat lub inny zaaprobowany przedstawiciel, albo sam skarżący, który wystąpił o zezwolenie na przedstawienie swojej sprawy osobiście, muszą posiadać odpowiednią zdolność rozumienia jednego z języków urzędowych Trybunału, nawet w przypadku udzielenia zezwolenia zgodnie z poniższym punktem. b) Jeżeli osoba taka nie posiada wystarczającej biegłości w wypowiadaniu się w jednym z języków urzędowych Trybunału, Przewodniczący Izby może zezwolić na używanie jednego z języków urzędowych Układających się Stron na podstawie Reguły 34 ust. 3.

- Z  zasad reguły  tej wynika że osobą wszczynającą postępowanie może być przedstawiciel nie będący adwokatem lub prawnikiem. Punkt 2  tej reguły określa bowiem zalecenie (nie obowiązek) reprezentacji przez określonego przedstawiciela dopiero po złożeniu skargi. Z samego formularza bowiem skargi wynika możliwość złożenia skargi w czyimś imieniu przez osobę prywatną (rodzina, znajomi) a dopiero później ustanowienie innego pełnomocnika. Formularz bowiem zawiera oddzielne pola dla osób zgłaszających skargę w czyimś imieniu będących prawnikami oraz oddzielne pola dla osób zgłaszających skargę w czyimś imieniu nie będących prawnikami. Ponadto według punktu 4 w dalszym trybie postępowania przedstawicielem może być również inna osoba zaaprobowana przez Przedstawiciela Izby nie będąca adwokatem. Jakakolwiek więc dyskryminacja i ograniczanie przez Państwo wymiany informacji i pomocy dotyczących skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  między osobami, grupami jednostek i organizacjami nie będącymi adwokatami stanowi o nierespektowaniu zasad regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka co w połączeniu z artykułem 34 świadczy o łamaniu konwencji gdyż Państwo nie może ograniczać wymiany informacji na tematy dotyczące składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do nakładania obowiązku obywatelom uzyskiwania tych informacji tylko  od określonej grupy zawodowej i przez to ograniczania dostępu do tych informacji z uwagi na koszty usług danej grupy zawodowej. Wymiana informacji dotycząca procedur składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie mieści się bowiem w zakresie koncesjonowania i ograniczania możliwości udzielania poradnictwa prawnego przez  Państwo tylko dla danej grupy zawodowej gdyż dotyczy praw  do których ustalania i ograniczania wymiar sprawiedliwości danego Państwa nie ma jurysdykcji a artykuły 11 i 34 Konwencji gwarantują zarówno wolność dowolnego stowarzyszania się w obronie własnych interesów i wymiany poglądów jak również zobowiązanie Państwa do nieprzeszkadzania obywatelom w możliwości wspólnego skutecznego wykonywania prawa do składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Podstawy prawne działalności autora - artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczące praw działaności jednostek walczących o respektowanie praw wynikających z konwencji.

Podziel się na mediach społecznościowych