Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Aktywny przeciw wykluczeniuWitam Państwa na stronie

Aktywny przeciw wykluczeniu

 

 

Witam Państwa na stronie Aktywny Przeciw Wykluczeniu.

 

Proszę Państwa stronę i usługi dedykuje tym wszystkim którzy mają do czynienia ze stronniczością sądów i instytucji wskazującą na łamanie praw lub nie zagwarantowanie praw jednostki. Skupiam się na kwestiach rozwodowych, praw rodzicielskich i kontaktów z dziećmi.

 

Ponieważ stronniczość ta objawia się na różnych etapach postępowania często kaskadowo wręcz narasta z uwagi na wzajemne chronienie własnych uchybień przez instytucje.

 

Aby temu się przeciwstawić i uzmysłowić  innym schematy postępowania stronniczych sądów i instytucji i ich kompetencje prawne wykorzystywane do dyskryminacji jednostki oraz elementy skutecznej walki prawnej poprzez skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka również na etapie postępowania w toku i zalety płynące z tego typu działania dla wywalczenia własnych praw stworzyłem ten portal.

 

Proszę Państwa jestem osobą która również miała do czynienia z dyskryminacją w procesie rozwodowym i próbą maksymalnego ograniczenia a nawet pozbawienia praw rodzicielskich oraz nadużyciami instytucji, specjalistów i urzędników działających na zlecenie sądu (jak na przykład pracownicy RODK i kuratorzy). Zaskarżyłem jednak sądy i instytucje na etapie postępowania w toku jeszcze przed wydaniem wyroku we wspólnej skardze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu gdzie skarga została przyjęta do rozpatrzenia a sam uzyskałem możliwość wpływu i nacisków na sąd i wyrok rozwodowy poprzez bieżące monitowanie pism własnych i sądowych do Trybunału co zaowocowało wywalczeniem części dyskryminowanych praw w wyroku rozwodowym I instancji a reszta niezagwarantowanych praw podlega dalszemu zaskarżeniu zarówno w apelacji jak i Trybunale.  Znam więc kwestie dyskryminacji sądowej i urzędniczej i jej zaskarżania od strony nie tylko teoretycznej ale przede wszystskim praktycznej. Szczegóły dotyczące autora strony i jego sprawy znajdą Państwo w artykule – O autorze i jego doświadczeniu.

 

Ze swojej strony chciałbym Państwa zachęcić do skorzystania z mojej oferty konkurencyjnej finansowo w stosunku do pełnego zastępstwa adwokackiego pomocy w kwestii oceny akt sprawy pod kątem możliwości zaskarżenia postępowania (również postępowania w toku) do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wraz ze wskazówkami dotyczącymi napisania konkretnej do sytuacji skargi, wskazania łamanych artykułów, uzasadnienia skargi, wskazania wymaganej do załączenia dokumentacji oraz wskazówkami dotyczącymi korzystania z praw konwencji podczas postępowania krajowego i monitowania działań polskich sądów i instytucji w sytuacji przyjętej skargi oraz pomocy w postaci napisania całego projektu skargi jak również do zapoznania się z zamieszczonymi na stronie zasadami składania skarg i etapami rozpatrywania skarg w Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz możliwościami prowadzenia w miarę posiadanych umiejętności i wiedzy swoich spraw samodzielnie i oszczędności kosztów. O kwestiach formalnych i etapach postępowania strony przed Trybunałem jej prawach i obowiązkach oraz możliwych kosztach postępowania oraz kwestiach możliwych oszczędności w postępowaniu przeczytają Państwo w artykule - Etapy przed Trybunałem - reguły, koszty, prawa i obowiązki - fakty i mity.

 

Proszę Państwa swoją pomoc oferuje na zasadzie umowy o dzieło – wzory umowy znajdą Państwo pod tymi linkami:

 

- wzór umowy - Umowa o dzieło - Ocena akt sprawy

 

- wzór umowy - Umowa o dzieło - Napisanie projektu skargi

 

Podstawy prawne dotyczące prawa do prowadzenia powyższej działalności znajdą Państwo pod artykułem - Podstawy prawne  - artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczące praw działalności jednostek walczących o respektowanie praw wynikających z konwencji.

 

 Zapraszam do kontaktu. Dane kontaktowe.

 

Aby jednak przedtem Państwa wprowadzić szerzej w zagadnienia dotyczące wykorzystania drogi dochodzenia własnych praw przez skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka serdecznie zachęcam do zapoznania się z kilkoma zamieszczonymi na stronie i wymienionymi w poniższym tekście artykułami dotyczącymi stronniczości sądów i instytucji, ich uprawnień w zakresie prowadzenia możliwej nieformalnej dyskryminacji prawnej obywatela oraz praw i możliwości obywatela do przeciwdziałania takim praktykom.  Tutaj skrót zagadnienia.

 

Proszę Państwa

 

Stronniczość sądów i instytucji w procesach rozwodowych powstaje na różnych etapach i z różnych przyczyn przy czym nie zawsze są to przyczyny racjonalne – często jest to zwyczajna solidarność kobieca, dyskryminacja mężczyzn, bezprawne ograniczanie ich praw, nadużycie władzy, forma zemsty za podważenie czyjegoś autorytetu i dotyczy to zarówno samych sądów jak i działających na ich zlecenie jednostek specjalistycznych i opiniujących. Oczywiście sprzeciwy i zastrzeżenia strony są traktowane jako podważanie autorytetu i wówczas sądy i instytucje wzajemnie się chronią. Szczegółowo mogą Państwo przeczytać w artykule - Przyczyny stronniczego postępowania sądów.

 

Ponieważ aby zdyskredytować daną stronę sąd w przypadku posiadania przez nią dowodów musi w jakiś sposób  wyeliminować obowiązek ich rozpatrzenia  drugą zasadniczą dla strony procesu kwestią jest - Walka ze stronniczością w zakresie uchybień dotyczących rozpatrzenia środków dowodowych strony – pod tym linkiem przeczytają Państwo szczegółowy artykuł na ten temat ponieważ zaś często dowody świadczą nie tylko przeciwko drugiej stronie procesu ale również specjalistom i instytucjom działającym na zlecenie sądu a nawet o uchybieniach samego sądu, sądy a zwłaszcza instytucje specjalistyczne i opiniujące dążą  do dodatkowego zdyskredytowania strony procesu.

 

Oczywiście robią to poprzez nadużycie władzy, niedopuszczenie strony do głosu i tworzenie poprzez zainicjowany przez nich konflikt dodatkowych dowodów przeciwko stronie świadczących np.: o niezrównoważeniu w sytuacji w której jest to zwyczajne nadużycie władzy i składanie fałszywych zeznań i opinii. W tej sytuacji dochodzimy do kolejnej kwestii czyli - Walki z kreowaniem dowodów przeciwko stronie przez stronnicze instytucje i specjalistów i przyjmowanie ich przez sąd –szczegóły pod tym linkiem.

 

Jednakże sądy mają uprawnienia konstytucyjne do uchylania się od merytorycznego rozpatrzenia niewygodnych dla nich  zastrzeżeń – szczegóły w artykule pod linkiem -  Sposoby prawne sądu na uchylanie się od rozpatrzenia zastrzeżeń do opinii i zaskarżeń specjalistów – co często powoduje że poprawne w literze prawa zastrzeżenia i zaskarżenia nie zostaną rozpatrzone i uwzględnione gdzie jedyną skuteczną formą zaskarżenia prawnego takiego postępowania pozostaje Europejski Trybunał Praw Człowieka.

 

Często do tego biorąc pod uwagę zarówno uchybienia instytucji jak i własne uchybienia sądu sądy lubią przypisywać stronie winę za konsekwencje własnych uchybień np.: obciążając stronę winą za brak więzi z dzieckiem przy niezabezpieczeniu kontaktu z dzieckiem. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak walka prawna z samym sądem – szczegóły w artykule -Walka z uchybieniami sądu i obciążania strony ich konsekwencjami.

 

Oczywiście w tej sytuacji dochodzi również do nadużyć względem strony ze strony samego sądu który chce uciąć niewygodny dla siebie temat jednakże do tego również są środki opisane w artykule - Walka z arogancją i nadużyciem władzy składu sędziowskiego.

 

Wynikającym z wszystkiego powyższego skutkiem jest przypisywanie winy stronie przez sąd która często jest pozbawiona jakiegokolwiek logicznego uzasadnienia i przede wszystkim merytorycznie udowodnionej dowodowo winy danej strony i często jest zwyczajną polemiką i przypuszczeniem sądu zwłaszcza przy udowodnionej winie drugiej strony z czym oczywiście należy walczyć prawnie gdyż wyroki nie powinny opierać się na kreowaniu własnych fantazji i przypuszczeń przez sąd. Szczegóły w artykule - Walka z kreowaniem, wmawianiem stronie winy  przez sąd bez uzasadnienia merytorycznego dokonanego na podstawie nielogicznej polemiki  nieadekwatnej i sprzecznej z innymi ustaleniami sądu świadczącymi o przyznanej winie drugiej strony.

 

Wszystkie natomiast powyższe uchybienia opisane w powyższych artykułach można skutecznie zaskarżyć w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu i to często jeszcze na etapie postępowania w toku przed wydaniem wyroku przy zaistnieniu odpowiednich przesłanek a przez to wpływ na wynik postępowania  – szczegóły w artykule - Wpływ  skargi do Strasburga na postępowanie w toku.

 

Zasadniczą kwestią zaś wzmacniającą pozycje dyskryminowanej strony jest odwołanie się do praw co do których sądy krajowe nie mają jurysdykcji do oceniania ich łamania a jednocześnie są zobowiązane do ich przestrzegania. Nakładają one bowiem na sądy i instytucje szereg obowiązków których nie spełnienie obciąża wymiar sprawiedliwości danego Państwa co oczywiście można wykorzystać jako element nacisku na sądy i instytucje względem zagwarantowania przysługujących stronie praw i zagwarantowania nie łamania tych praw. Oczywiście wynika to z uprzywilejowanej pozycji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka względem wymiaru sprawiedliwości danego Państwa oraz nadrzędności prawa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nad prawem krajowym. Kwestie zrozumienia tych zależności i ich wykorzystania opisałem w artykule -  Sąd krajowy a Trybunał w Strasburgu zrozumienie różnic i ich wykorzystanie w praktyce.

 

Oczywiście nad kwestiami zapewnienia właściwej praworządności w Polsce i zapobieganiu również nadużyciom sądowym jest ustalona Krajowa Rada Sądownictwa jednakże rzadko postępuje ona w kierunku obrony praw obywatela mimo wielu skarg co nie wynika często z ich bezzasadności ile z kreowania nietykalności wymiaru sprawiedliwości przed naciskami zewnętrznymi co nie zawsze jest zgodne z interesem pokrzywdzonego obywatela.

 

W tej sytuacji Europejski Trybunał Praw Człowieka jest lepszym rozwiązaniem choć nie wykluczającym postępowania równoległego. O szczegółach tych kwestii przeczytają Państwo w artykule - Wykorzystanie postępowania w Strasburgu do skargi w KRS, skarga do Krajowej Rada Sądownictwa i jej realia.

 

Kwestie które można zaskarżyć przy  postępowaniach rozwodowych i konfliktach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi znajdą Państwo w artykule -Przykładowa lista kwestii do zaskarżenia w Strasburgu

 

Powitanie

Podziel się na mediach społecznościowych