Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Aktywny przeciw wykluczeniuWitam Państwa na stronie

Aktywny przeciw wykluczeniu

 

 

Witam Państwa na stronie Aktywny Przeciw Wykluczeniu.

Proszę Państwa stronę i usługi dedykuje tym wszystkim którzy mają do czynienia ze stronniczością sądów i instytucji wskazującą na łamanie praw lub nie zagwarantowanie praw jednostki. Skupiam się na kwestiach rozwodowych, praw rodzicielskich i kontaktów z dziećmi.

Ponieważ stronniczość ta objawia się na różnych etapach postępowania często kaskadowo wręcz narasta z uwagi na wzajemne chronienie własnych uchybień przez instytucje.

Aby temu się przeciwstawić i uzmysłowić  innym schematy postępowania stronniczych sądów i instytucji i ich kompetencje prawne wykorzystywane do dyskryminacji jednostki oraz elementy skutecznej walki prawnej poprzez skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka również na etapie postępowania w toku i zalety płynące z tego typu działania dla wywalczenia własnych praw stworzyłem ten portal.

 

Proszę Państwa jestem osobą która również miała do czynienia z dyskryminacją w procesie rozwodowym i próbą maksymalnego ograniczenia a nawet pozbawienia praw rodzicielskich oraz nadużyciami instytucji, specjalistów i urzędników działających na zlecenie sądu (jak na przykład pracownicy RODK, OZSS i kuratorzy). Zaskarżyłem jednak sądy i instytucje na etapie postępowania w toku jeszcze przed wydaniem wyroku we wspólnej skardze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu gdzie skarga została przyjęta do rozpatrzenia a sam uzyskałem możliwość wpływu i nacisków na sąd i wyrok rozwodowy poprzez bieżące monitowanie pism własnych i sądowych do Trybunału co zaowocowało wywalczeniem części dyskryminowanych praw w wyroku rozwodowym I instancji a reszta niezagwarantowanych praw podlega dalszemu zaskarżeniu zarówno w apelacji jak i Trybunale.  Znam więc kwestie dyskryminacji sądowej i urzędniczej i jej zaskarżania od strony nie tylko teoretycznej ale przede wszystkim praktycznej. Szczegóły dotyczące autora strony i jego sprawy znajdą Państwo w artykule – O autorze i jego doświadczeniu.

 

Ze swojej strony chciałbym Państwa zachęcić do skorzystania z mojej oferty konkurencyjnej finansowo w stosunku do pełnego zastępstwa adwokackiego które kosztuje kilka tysięcy złotych pomocy w kwestii oceny akt sprawy pod kątem możliwości zaskarżenia postępowania (również postępowania w toku) do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wraz ze wskazówkami dotyczącymi napisania konkretnej do sytuacji skargi, wskazania łamanych artykułów, uzasadnienia skargi, wskazania wymaganej do załączenia dokumentacji oraz wskazówkami dotyczącymi korzystania z praw konwencji podczas postępowania krajowego i monitowania działań polskich sądów i instytucji w sytuacji przyjętej skargi oraz pomocy w postaci napisania całego projektu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jak również pomocy w zakresie udzielenia wskazówek do umotywowania skargi do Trybunału Konstytucyjnego w taki sposób aby można to było wykorzystać w skardze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zachęcam  również do zapoznania się z zamieszczonymi na stronie zasadami składania skarg i etapami rozpatrywania skarg w Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz możliwościami prowadzenia w miarę posiadanych umiejętności i wiedzy swoich spraw samodzielnie i do oszczędności kosztów. O kwestiach formalnych i etapach postępowania strony przed Trybunałem jej prawach i obowiązkach oraz możliwych kosztach postępowania oraz kwestiach możliwych oszczędności w postępowaniu przeczytają Państwo w artykule – Etapy postępowania przed Trybunałem - reguły, koszty, prawa i obowiązki - fakty i mity.

 

Proszę Państwa swoją pomoc oferuje na zasadzie umowy o dzieło – wzory umowy znajdą Państwo pod tymi linkami:

 

- wzór umowy - Umowa o dzieło - Ocena akt sprawy

- wzór umowy - Umowa o dzieło - Napisanie projektu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

- wzór umowy – Umowa o dzieło – Napisanie projektu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wraz z poradą dotyczącą umotywowania skargi konstytucyjnej w taki sposób aby była ona dostosowana do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

Podstawy prawne dotyczące prawa do prowadzenia powyższej działalności znajdą Państwo pod artykułem - Podstawy prawne działalności autora  - artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczące praw działalności jednostek walczących o respektowanie praw wynikających z konwencji.

 

 Zapraszam do kontaktu. Dane kontaktowe.

 

Aby jednak przedtem Państwa wprowadzić szerzej w zagadnienia dotyczące wykorzystania drogi dochodzenia własnych praw przez skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka serdecznie zachęcam do zapoznania się z kilkoma zamieszczonymi na stronie i wymienionymi w poniższym tekście artykułami dotyczącymi stronniczości sądów i instytucji, ich uprawnień w zakresie prowadzenia możliwej nieformalnej dyskryminacji prawnej obywatela oraz praw i możliwości obywatela do przeciwdziałania takim praktykom.  Tutaj skrót zagadnienia.

 

Proszę Państwa

 

Stronniczość sądów i instytucji w procesach rozwodowych powstaje na różnych etapach i z różnych przyczyn przy czym nie zawsze są to przyczyny racjonalne – często jest to zwyczajna solidarność kobieca, dyskryminacja mężczyzn, bezprawne ograniczanie ich praw, nadużycie władzy, forma zemsty za podważenie czyjegoś autorytetu i dotyczy to zarówno samych sądów jak i działających na ich zlecenie jednostek specjalistycznych i opiniujących. Oczywiście sprzeciwy i zastrzeżenia strony są traktowane jako podważanie autorytetu i wówczas sądy i instytucje wzajemnie się chronią. Szczegółowo mogą Państwo przeczytać w artykule - Przyczyny stronniczego postępowania sądów i instytucji wyznaczanych przez sąd

 

Ponieważ aby zdyskredytować daną stronę sąd w przypadku posiadania przez nią dowodów musi w jakiś sposób  wyeliminować obowiązek ich rozpatrzenia  drugą zasadniczą dla strony procesu kwestią jest - Walka ze stronniczością w zakresie uchybień dotyczących rozpatrzenia środków dowodowych w procesie – pod tym linkiem przeczytają Państwo szczegółowy artykuł na ten temat ponieważ zaś często dowody świadczą nie tylko przeciwko drugiej stronie procesu ale również specjalistom i instytucjom działającym na zlecenie sądu a nawet o uchybieniach samego sądu, sądy a zwłaszcza instytucje specjalistyczne i opiniujące dążą  do dodatkowego zdyskredytowania strony procesu i nierozpatrzenia istoty sprawy i konfliktu co jest dodatkowo opisane w artykule Brak rozpatrzenia przez sąd kwestii istotnych dla sprawy

 

Oczywiście robią to poprzez nadużycie władzy, niedopuszczenie strony do głosu i tworzenie poprzez zainicjowany przez nich konflikt dodatkowych dowodów przeciwko stronie świadczących np.: o niezrównoważeniu w sytuacji w której jest to zwyczajne nadużycie władzy i składanie fałszywych zeznań i opinii. W tej sytuacji dochodzimy do kolejnej kwestii czyli - Walki z kreowaniem dowodów przeciwko stronie przez stronnicze instytucje i specjalistów i przyjmowanie ich przez sąd –szczegóły pod tym linkiem.

 

Jednakże sądy mają uprawnienia konstytucyjne zarówno do wyznaczania jednostek opiniujących do oceny określonych zagadnień i przez to uchylania się od procesowania na wokandzie – szczegóły pod linkiem – Prawa sądu do przerzucania odpowiedzialności za rozpatrzenie kwestii na jednostki opiniujące i ich nadużywanie. – co często prowadzi do przyjmowania przez sąd stronniczych opinii chroniących również uchybienia sądowe – szczegóły w artykule - Wystawianie stronniczych opinii przez jednostki opiniujące, chronienie uchybień sądu i prawa ich zaskarżania w tym opinii wystawianych bez badania strony.

 

Sądy jednakże mają również uprawnienia do uchylania się od merytorycznego rozpatrzenia niewygodnych dla nich  zastrzeżeń do opinii – szczegóły w artykule pod linkiem -  Sposoby sądu na uchylanie się od rozpatrzenia zastrzeżeń do opinii i zaskarżeń specjalistów. Brak merytorycznej odpowiedzi na zastrzeżenia i łamanie prawa przez sąd – co często powoduje że poprawne w literze prawa zastrzeżenia i zaskarżenia nie zostaną rozpatrzone i uwzględnione gdzie jedyną skuteczną formą zaskarżenia prawnego takiego postępowania pozostaje Europejski Trybunał Praw Człowieka lub skarga do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Często do tego biorąc pod uwagę zarówno uchybienia instytucji jak i własne uchybienia sądu sądy lubią przypisywać stronie winę za konsekwencje własnych uchybień np.: obciążając stronę winą za brak więzi z dzieckiem przy niezabezpieczeniu kontaktu z dzieckiem. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak walka prawna z samym sądem – szczegóły w artykule -  Walka z uchybieniami sądowymi i obciążenia strony ich konsekwencjami.

 

Oczywiście w tej sytuacji dochodzi również do nadużyć względem strony ze strony samego sądu który chce uciąć niewygodny dla siebie temat jednakże do tego również są środki opisane w artykule - Walka z arogancją i nadużyciem władzy składów sędziowskich

 

Wynikającym z wszystkiego powyższego skutkiem jest przypisywanie winy stronie przez sąd która często jest pozbawiona jakiegokolwiek logicznego uzasadnienia i przede wszystkim merytorycznie udowodnionej dowodowo winy danej strony i często jest zwyczajną polemiką i przypuszczeniem sądu zwłaszcza przy udowodnionej winie drugiej strony i ewidentnym łamaniem praw strony wynikających zarówno z Konstytucji RP jak i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka  z czym oczywiście należy walczyć prawnie gdyż wyroki nie powinny opierać się na kreowaniu własnych fantazji i przypuszczeń przez sąd oraz narzucaniu winy z naruszeniem praw konstytucyjnych oraz wynikających z konwencji.. Szczegóły w artykule - Zaskarżanie przypisywania winy nieadekwatnego do sądowych ustaleń i sytuacji.

 

Dochodzi również do podejmowania dyskryminujących stronę i nieadekwatnych do sytuacji rozstrzygnięć w kwestiach finansowych – niezgodnego z przepisami zawyżania obciążeń alimentacyjnych oraz narzucania kosztów zabezpieczenia kontaktu osobom którym kontakt z dzieckiem był celowo utrudniany – obie te kwestie podlegają zaskarżeniom – szczegóły w artykule - Zaskarżanie i wykorzystywanie w skargach kwestii alimentacyjnych i finansowych

 

Oczywiście wszystkie powyższe kwestie można na bieżąco zastrzegać w postępowaniu I instancji jak i postępowaniu apelacyjnym jednakże nie zawsze gwarantuje to rozpatrzenie sprawy może bowiem dojść jedynie do powielenia przez sądy wcześniej podjętych decyzji – szczegóły w artykule - Wysuwanie zastrzeżeń do I instancji i w apelacji, brak merytorycznej odpowiedzi na zastrzeżenia do sądu, powielanie wyroku przez II instancje, wykorzystanie przez sąd praw kodeksowych do kasowania argumentacji strony

 

Wszystkie natomiast powyższe uchybienia opisane w powyższych artykułach można skutecznie zaskarżyć w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu co jest podsumowane w artykule  - Skargi do EPTC  na wyroki sądów I i II instancji

 

Jednakże często występują przesłanki do wcześniejszego przed wyrokami zaskarżenia postępowania sądów jeszcze na etapie postępowania w toku przed wydaniem wyroku ma to również wpływ na wynik postępowania  – szczegóły w artykule - Skargi do ETPC na postępowanie w toku. Wpływ skargi na postępowanie w toku.

 

Zasadniczą kwestią zaś wzmacniającą pozycje dyskryminowanej strony jest odwołanie się do praw co do których sądy krajowe nie mają jurysdykcji do oceniania ich łamania a jednocześnie są zobowiązane do ich przestrzegania. Nakładają one bowiem na sądy i instytucje szereg obowiązków których nie spełnienie obciąża wymiar sprawiedliwości danego Państwa co oczywiście można wykorzystać jako element nacisku na sądy i instytucje względem zagwarantowania przysługujących stronie praw i zagwarantowania nie łamania tych praw. Oczywiście wynika to z uprzywilejowanej pozycji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka względem wymiaru sprawiedliwości danego Państwa oraz nadrzędności prawa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nad prawem krajowym. Kwestie zrozumienia tych zależności i ich wykorzystania opisałem w artykule -  Sąd krajowy a Trybunał w Strasburgu zrozumienie różnic i ich wykorzystanie w praktyce.

 

Oczywiście nad kwestiami zapewnienia właściwej praworządności w Polsce i zapobieganiu również nadużyciom sądowym jest ustalona Krajowa Rada Sądownictwa jednakże rzadko postępuje ona w kierunku obrony praw obywatela mimo wielu skarg co nie wynika często z ich bezzasadności ile z kreowania nietykalności wymiaru sprawiedliwości przed naciskami zewnętrznymi co nie zawsze jest zgodne z interesem pokrzywdzonego obywatela.

 

W tej sytuacji Europejski Trybunał Praw Człowieka jest lepszym rozwiązaniem choć nie wykluczającym postępowania równoległego. O szczegółach tych kwestii przeczytają Państwo w artykule - Wykorzystanie postępowania w Strasburgu do skargi w KRS, skarga do Krajowej Rada Sądownictwa i jej realia.

 

O ile jednak Krajowej Rada Sądownictwa jest instytucją oceniającą jedynie nadużycia składów sędziowskich to do udowodnienia naruszenia istotnego praw strony (na podstawie naruszenia praw konstytucyjnych) i żądania wznowienia procesu z przestrzeganiem naruszonych praw służy skarga konstytucyjna do Trybunału Konstytucyjnego. 

 

Istnieje bowiem również możliwość wykorzystania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  poprzez działanie związane ze skargą konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego. Ponieważ skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego nie obejmuje wszystkich typów postępowań co jest opisane w artykule  - Przewaga zalet skargi do Trybunału Konstytucyjnego nad skargą do Sądu Najwyższego. Obowiązek merytorycznej odpowiedzi sądu na treść skargi – a skarga konstytucyjna daje podstawę do rozpatrzenia uchybień sądów oraz wznowienia postępowania – co jest opisane w artykule - Skarga do Trybunału Konstytucyjnego.  Możliwość żądania naprawy szkody i wznowienia postępowania  - to przy zrozumieniu na czym polega skarga konstytucyjna – co jest opisane w artykule -  Skarga do Trybunału Konstytucyjnego na naruszenie praw konstytucyjnych strony na czym polega – oraz przy zrozumieniu zależności ustaleń Trybunału Konstytucyjnego i prawa konstytucyjnego  od prawa konwencji istnieje możliwość złożenia skargi również na ustalenia Trybunału Konstytucyjnego – co jest opisane w artykule - Pokrewność i zależność praw Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Skarga do  EPTC na Trybunał Konstytucyjny.

 

Ponieważ zaś Trybunał Konstytucyjny ma uprawnienia względem wznowienia postępowania to jest to dodatkowy element nacisku na zmianę niekorzystnego wyroku w przypadku gdyby Europejski Trybunał Praw Człowieka nawet pierwotnie nie uznał wszystkich uchybień sądów I i II instancji i instytucji opiniujących im podległych na podstawie przysługujących im uprawnień kodeksowych właśnie na podstawie naruszenia praw konstytucyjnych strony a przez to również pokrewnych praw konwencji.

 

Należy jednak pamiętać też o tym że skarga konstytucyjna nie jest elementem apelacyjnym tylko środkiem zaskarżania więc może być traktowana jako oddzielna sprawa do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka gdyż postępowanie sądów I i II instancji może być zaskarżane oddzielnie wcześniej a łamiący prawa konwencji wyrok i uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skargi na łamanie praw konstytucyjnych strony (czyli nierespektowanie praw strony przez sąd) może być traktowany jako podstawa do oddzielnej skargi gdyż nie jest procedurą apelacyjną tylko środkiem zaskarżania podobnym do skargi do Trybunału w Strasburgu. W tej więc sytuacji aby nie ponieść szkody z uwagi na upływ czasu korzystne jest zaskarżenie sądów I i II instancji przed złożeniem skargi do Trybunału Konstytucyjnego gdyż rozpatrzenie skargi w Trybunale Konstytucyjnym trwa a wówczas wyroki i ustalenia sądów I i II instancji i podległych instytucji mogłyby wyjść poza termin zaskarżania do Trybunału w Strasburgu. Nie przeszkadza to jednak temu  aby później prawem konwencji nie przeprowadzić zaskarżenia naruszenia praw człowieka przez ewentualne decyzje Trybunału Konstytucyjnego które będą łamały konwencje.

 

Przykłady argumentacji prawnej  i kontrargumentacji prawnej wobec argumentacji prawnej sądów z podaniem konkretnych dla sytuacji artykułów zarówno kodeksowych (np.: kodeksów prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego), przepisów konstytucyjnych (konstytucja RP) i artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka które w konsekwencji  mogą być podstawą do zaskarżenia określonych decyzji sądów krajowych o łamanie praw człowieka w Europejskim Trybunale Praw Człowieka są podane w przykładach - Przykłady argumentacji prawnej przy skargach o brak działań przy utrudnianiu kontaktów z dziećmi i Przykłady argumentacji prawnej przy skargach o nieuwzględnienie więzi z dzieckiem i zastosowanie nieadekwatnych do sytuacji form kontaktów oraz nadużyć urzędników przy kontaktach.

 

Oczywiście są to jedynie dwa przykłady z wielu możliwych do zastosowania zależnych od sytuacji argumentacji prawnych. Każda bowiem sprawa indywidualna zawiera inny zakres i kombinacje uchybień sądowych i naruszeń praw strony mogących łamać praw wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – kwestie takie jak nierozpatrywanie lub uchybienie w rozpatrywaniu łamania prawa karnego, lub niewłaściwa ocena sytuacji zdrowotnej dziecka, ograniczanie możliwości opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, dyskryminacja finansowa strony procesu – to jedynie część tematów mogących być również przedmiotem skargi.

 

Kwestie które można zaskarżyć przy  postępowaniach rozwodowych i konfliktach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi znajdą Państwo w artykule -Przykładowa lista kwestii do zaskarżenia w Strasburgu – przy czym z punktu widzenia możliwych nadużyć sądów i instytucji lista ta nie jest jeszcze oczywiście listą wyczerpującą możliwą listę uchybień i nadużyć łamiących prawa człowieka.

 

Zapraszam do kontaktu i skorzystania z moich usług – dane kontaktowe.

 

Powitanie

Podziel się na mediach społecznościowych